15 lipca 2024

Jakie są obowiązki pracodawcy w świetle ustawy o PIT

Należy wiedzieć, że przepisy podatkowe nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z prawidłowym obliczeniem, pobraniem i terminowym wpłaceniem zaliczek na PIT od wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, pracodawca obowiązany jest do wyliczenia i odprowadzenia zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za zatrudnianych pracowników. W związku z tym, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek poboru podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego, staje się on płatnikiem podatku, który w imieniu zatrudnionych osób odpowiednio opodatkuje wypłacane im wynagrodzenie i okresowo uiszcza należność publicznoprawną.

Trzeba wiedzieć, że 1 stycznia 2020 roku weszła w życie istotna zmiana, która dotyczyła sposoby obliczenia zaliczki w momencie, gdy suma wynagrodzeń pracownika w danym roku podatkowym przekroczy pierwszy próg podatkowy. W świetle znowelizowanych przepisów, sposób obliczania zaliczek pracowników, których dochody przekraczają 85 528 zł w danym roku podatkowym, przebiega nie w dwóch (jak to było wcześniej), lecz w trzech etapach:
a). za miesiące, w których dochody podatników uzyskane od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego – zaliczki wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu
b). za miesiąc graniczny, tj. miesiąc, w którym dochody podatników uzyskane od początku roku przekroczą 85 528 zł – zaliczka wynosi 17% od tej części dochodów nieprzekraczających pierwszego progu podatkowego, a nadwyżka opodatkowana jest 32%. W praktyce oznacza to, że w miesiącu granicznym należy alokować dochód pracownika i odpowiednią część opodatkować stawką 17%, a nadwyżkę ponad kwotę 85 528 zł stawką 32%.
c). za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa powyżej – zaliczki wynoszą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Oprócz opisanych powyżej zadań związanych z obliczeniem, pobraniem i wpłatą zaliczek, po zakończeniu roku podatkowego, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach od każdego pracownika z osobna. Dokument PIT-11 wskazuje również między innymi informacje o kosztach uzyskania przychodów, podlegających odliczeniu składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przy przychodach (dochodach) zwolnionych od podatku. Trzeba wiedzieć, że termin sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 upływa z dniem 31 stycznia następującego po roku podatkowym natomiast termin na przekazanie dokumentów od pracowników upływa z końcem lutego tegoż roku. Ostatnim z istotnych obowiązków pracodawcy jest sporządzenie deklaracji PIT-4R. Jest to zbiorcza informacja o zaliczkach pobranych od wynagrodzeń wszystkich pracowników i odprowadzanych do właściwego urzędu skarbowego w danym roku podatkowym.