24 maja 2024

Zerowy PIT dla młodych – co warto o nim wiedzieć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4 lipca 2019 roku, wprowadzony został przepis zwalniający przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia z podatku dochodowego. Podobnie, jak w przypadku wielu innych zwolnień i ulg, aby skorzystać z zerowego PIT należy spełnić pewne warunki.


Kto może skorzystać ze zwolnienia?


Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, określają, że skorzystać ze zwolnienia mogą wyłącznie osoby przed 26. rokiem życia. Wiek uwzględnić należy według pełnej daty urodzenia.
Ponadto samo zwolnienie z podatku dotyczy tylko określonego w ustawie rodzaju przychodów:
– ze stosunku służbowego,
– ze stosunku pracy,
– pracy nakładczej,
– ze spółdzielczego stosunku pracy,
– z umowy zlecenia.
Osoby, które uzyskują przychody z innych źródeł, takich jak np. umowy o dzieło, najmu czy działalności gospodarczej, mimo spełnienia kryterium wieku, nie mogą skorzystać ze zwolnienia.


Limit kwotowy w latach 2019 i 2020


Zgodnie z ustawą zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy przychodów, których suma nie przekroczy kwoty 85 528 zł, czyli kwoty limitu pierwszego progu podatkowego.
W związku z terminem wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy, tj. 1 sierpnia, w 2019 roku limit ten wynosi 35 636, 67 zł i wliczane są do niego wyłącznie przychody uzyskane po dniu 1 sierpnia.
W przypadku przychodu przekraczającego kwotę limitu, nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem skali podatkowej.


Oświadczenie pracownika


Zwolnienie z podatku za rok 2019 zostanie uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik może jednak złożyć oświadczenie, że od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 jego przychody podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego. Otrzymawszy takie oświadczenie pracodawca przestanie pobierać zaliczki na podatek dochodowy, w związku z czym pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie.
W 2020 roku pracodawca obligatoryjnie będzie stosował się do przepisów ustawy i oświadczenie pracownika nie będzie już do tego celu konieczne.
W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody od kilku pracodawców, może on złożyć wniosek, że nie będzie korzystał ze zwolnienia. Ma to na celu uniknięcie dopłaty w rocznym zeznaniu podatkowym w sytuacji gdy zwolnienie stosuje więcej niż jeden pracodawca.
Wniosek ten podatnik będzie musiał składać co roku.